Open Access
IUFoST World Congress
13th World Congress of Food Science & Technology
iufost (2006)
DOI: 10.1051/IUFoST:20060620


Osmotic Dehydration of Fruits and Vegetable

W. Spiess2, and D. Behsnilian1

1 Formerly Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel, Kriegsstr. 190, D-76133 Karlsruhe, Germany
2 Institut für Lebensmittelverfahrenstechnik-Universität Karlsruhe, Kaiserstr. 12, D-76128 Karlsruhe, Germany

rose-walter.spiess@t-online.de
First page of the article